Struktur Organisasi

Jabatan: BAPEKAM LANGKAI
Nama Pejabat: Detail Pegawai MUSLAN
NIP: -

.Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEW AJIBAN

1. BAPEKAM berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

2. BAPEKAM merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila

BAPEKAM mempunyai fungsi :

a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kampung bersama penghulu;

b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung

c. melakukan pengawasan kinerja Penghulu.

BAPEKAM mempunyai tugas dan wewenang :

a. membahas rancangan Peraturan Kampung bersama Penghulu;

b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Penghulu;

c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Penghulu;

d. membentuk panitia pemilihan Penghulu;

e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

f. mengadakan perubahan Peraturan Kampung bersama Penghulu;

g. menyusun tata tertib BAPEKAM;

h. menetapkan calon Penghulu terpilih.

BAPEKAM mempunyai hak:

a. mengawasi dan meminta keterangan tentang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;

b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung;dan

c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Anggota BAPEKAM mempunyai hak :

a. mengajukan usul Rancangan Peraturan Kampung;

b. mengajukan pertanyaan;

c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;

d. memilih dan dipilih; dan

e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Anggota BAPEKAM wajib:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;

c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kampung;

d. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; e. memproses pemilihan Penghulu;

f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Kampung;

g. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;

h. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat;

i. menjaga nama baik institusi BAPEKAM; dan

j. mematuhi dan melaksanakan sumpah janji pelantikan